fe6196b5ac2b49aede0f50b8f4c87354.png

תרומה לקהילה

העוגנפלסט רואה עצמה כחלק בלתי נפרד מהקהילה והפכה את נושא האחריות החברתית והתרומה לקהילה לחלק אינטגרלי מפעילותה.
החברה משתתפת בהצלחה בפרויקט רב שנים של שיקום אסירים ושילובם בחברה ובקהילה. במסגרת הפרויקט, החברה מעסיקה את האסירים ומגייסת אותם לשורות החברה.