8618b50f9c29e098e154e599d2a57b13.png

מחויבות לסביבה

העוגנפלסט מחויבת לשמור על הסביבה בכל מישורי פעילויותיה. לשם כך, החברה קיבלה הסמכה ל- ISO 14001 , לאחרונה הוסמכה לתקן ישראלי 50001 לניהול אנרגיה והיא מותאמת לחלוטין לתקן  EU REACH.

לחברה מחלקת מחזור ייעודית האחראית למחזור עודפי ה- P.V.C ממפעל הייצור. כחלק ממדיניות האיכות, הבטיחות והסביבה של החברה, לכל עובדי החברה חלק במחויבותה של העוגנפלסט לשמירה על הסביבה, על ידי ציות למדיניות החברה ולתקנות הסביבה בכל שלבי הייצור.