3eaf08b1fb89c318edc941c86457e9b5.png

החסנה יבשה

במהלך 30 השנים האחרונות העוגנפלסט, בשיתוף עם צה"ל, פיתחה את תחום ההח"י להחסנת טנקים, כלים משוריינים ואחרים תוך מעקב ופיתוח שיפורים בתחום.
הצורך בהח"י התעורר לאחר מלחמת יום הכיפורים, לאור המצב החמור שהתגלה בימחי"ים, ולאור צרכי צה"ל לשמר סד"כ למלחמה עתידית, תוך חיסכון תקציבים בהווה. זאת, על מנת לשמור על כשירות, מוכנות וכוננות מלאה של הצבא הסדיר וצבא המילואים.
אלפי טנקים וכלי רכב משוריינים של צה"ל נשמרים בהח"י, המורכב רובו ככולו מיריעות שפותחו ויוצרו במפעל "העוגנפלסט".
החברה זכתה למוניטין רב, ולהוקרה בארץ ובחו"ל,בגין פעילות פיתוח ויצור זו, מגורמי הלוגיסטיקה והשריון בצה"ל ומשהב"ט .
בשל צמצום תקציבי הביטחון בעולם מחד, וחוסר היציבות הגיאו-פוליטית במזה"ת ובאזורים אחרים , מאידך.יידרש צה"ל וכמוהו צבאות נוספים, להשתמש בשיטת ההחסנה היבשה כפיתרון המועדף.

"העוגנפלסט" כמפעל קיבוצי ישראלי גאה ליטול חלק בשימור כשירותו ומוכנותו של צה"ל.
עבורנו תחום ההחסנה היבשה הוא לא רק משימה עסקית אלא גם שליחות לאומית בהיותנו חלק מהחברה הישראלית הנאבקת על קיומה.